Ang Pambansang Lupon sa Wika at Salin (PLWS) / National Committee on Language and Translation (NCLT) na saklaw ng Subkomisyon sa Pagpapalaganap Pangkultura / Subcommission on Cultural Dissemination (SCD), ay isa sa 19 pambansang lupon ng NCCA, ang pangkulturang sangay ng pamahalaan. Binubuo ito ng mga kasaping indibidwal at institusyonal na kumikilos sa alinman sa mga kategorya ng pagsasalin, saliksik, at pagtuturo at pagtataguyod sa Wikang Filipino. Mahalaga ang papel ng PLWS sa pagpapalaganap ng komprehensibong programa sa wika at pagsasalin, sa pakikipagtulungan sa mga pampamahalaang ahensiya at di-pampamahalaang samahan at institusyon.

VISION
Isang Wikang Pambansa na magbubuklod at magbibigay kapangyarihan sa sambayanang Filipino.

MISSION
1. Itaas ang kaalaman at kamalayan sa ugnayan ng kultura at Wikang Filipino;
2. Patuloy na paunlarin at palaganapin ang Wikang Filipino tungo sa pambansang kaunlaran;
3. Isulong at pasiglahin ang pananaliksik at pagsasalin sa wikang Filipino at iba pang wika para mapayaman at mapalaganap ang kultura; at
4. Bumuo at magpatupad ng pambansang programa sa wika at pagsasalin.

OFFICERS  DESIGNATION SECTOR
Michael M. Coroza, PhD Head Institutional-Filipinas Institute of Translation, Inc. (FIT, Inc.)
David M. San Juan, PhD Vice Head Institutional – Pambansang Samahan sa Lingguistika at Literaturang Filipino (PSLLF)
Mary Ann C. Macaranas, PhD Secretary Individual
Ramilito B. Correa, Ph.D.       Assistant Secretary Institutional – Sanggunian sa Filipino (SANGFIL)
Jose Julie E. Ramirez  ExeCon Member Institutional – Sentro ng Wikang Filipino,  University of the Philippines (UP) – Visayas
Sandor B. Abad           ExeCon Member Institutional – Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL)
Imelda P. De Castro, PhD ExeCon Member Institutional – Research Center on Culture, Education, and Social Issues (RCCESI), University of Santo Tomas (UST)
Romeo P. Peña, PhD ExeCon Member Institutional – Kagawaran ng Filipinohiya
Erlinda D. San Juan, PhD ExeCon Member Individual
Raquel E. Sison-Buban, PhD ExeCon Member Individual
Jimmuel C. Naval, PhD ExeCon Member Individual
Lourdes S. Bascuña, PhD ExeCon Member Individual
Purificacion G. Delima, PhD ExeCon Member Ex-Officio / Komisyon sa Wikang Filipino

Back to Subcommission on Cultural Dissemination

Articles
:: Ang Kalagayan ng Filipino sa Panahon Ngayon
:: Development of Filipino, The National Language of the Philippines
:: Filipino Language in the Curriculum
:: Filipino Language Organizations
:: First Filipino Translation Manual
:: Issues in Language Consultations
:: Language and Culture
:: Language Policies in the Philippines
:: Orthography (Evolution)
:: The Commission on the Filipino Language
:: The Intellectualization of Filipino
:: The Use of Filipino in Official Transactions, Communication and Correspondence
:: Translation in the Philippines
:: VARIETIES OF FILIPINO
Share